Bir Eylem Nasıl Örgütlenir?

Bir Eylem Nasıl Örgütlenir?

Mehmet Bedri Gültekin

6 Mayıs 2010

EYLEM DÜZENLEME KURULU, EYLEM YÜRÜTME KOMİTESİ

1. Her şeyden önce söz konusu etkinliğin örgütlenmesinde aktif olarak görev alacak kişilerin katıldığı bir toplantı ile işe başlanmalıdır. Etkinliğin yapılacağı yer bir il veya ilçe ise, yapılacak toplantı Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısıdır.

Söz konusu Genişletilmiş Yönetim Kurulu, “Eylem Düzenleme Kurulu”dur.

Eylem Düzenleme Kurulu’nun, zaman elveriyorsa eylem tarihinden en az 15 gün kadar önce toplanması uygun olur.

Eylem gününe 15 günden daha uzun bir zaman varsa, Eylem Düzenleme Kurulu uygun gördüğü aralarla (örneğin her hafta) toplanarak yapılan hazırlıkları, alınması gerekli yeni tedbirleri görüşür.

İlk toplantıda birinci olarak, hazırlık çalışmalarını gün gün takip edecek bir “Eylem Yürütme Komitesi” belirlenmelidir.

Eylem Düzenleme Kurulu, ilk toplantısında öncelikle eylemin amacını, kapsamını, hedef kitlesini belirlemeli ve eylem gününe kadar yapılacak çalışmalara ilişkin programı ve çalışma takvimini saptamalıdır.

YASAL İŞLEMLER

2. Yapılacak eylem, yasal açıdan bir Tertip Komitesi’nin oluşturulmasını ve resmi makamlara başvurulmasını gerektiriyorsa, hemen bir Tertip Komitesi oluşturulmalı ve resmi makamlara gerekli bildirim zamanında yapılmalıdır.

EYLEMİN BÜTÇESİ

3. Her eylemin bir bütçesi olacaktır. Giderleri karşılamak üzere gelir temin
edilmesi ve harcamaların yapılmasından sorumlu bir Komite belirlenmelidir.

Komite, “Her eylem kendi gelirini de yaratır” prensibinden hareket edecektir.

Eylemin giderlerini karşılamada temel hareket noktası halka gitmektir, halka
güvenmektir.

EYLEME AZAMİ KATILIM

4. Eylem Düzenleme Kurulu, söz konusu il veya ilçedeki bütün üyelerin listesini çıkaracak, hazırlık çalışmalarına katılabilmelerini sağlamak için, bu üyeleri genişletilmiş toplantıya katılan kadrolar arasında bölüştürecektir.

Daha sonra Eylem Düzenleme Kurulu’nda bulunan kadrolar; kendilerine düşen üyelerle tek tek görüşecek, her bir üyenin, kaç kişi ile etkinliğe katılacağı konusunda söz alacaklardır.

Üye; aile bireyleri başta olmak üzere, akrabaları, yakın arkadaşları, işyerinden ve mahallesinden görüştüğü kişileri göz önüne alarak kaç kişi ile eyleme katılabileceği konusunda önüne bir hedef koyacaktır.

Tecrübelerimiz, Parti olarak düzenlediğimiz eylemlere katılımın, esas olarak birebir örgütlenen kişilerden oluştuğunu göstermektedir. Onun için, eylem örgütleme çalışmasının esasını, Parti üyelerinin kendi ilişkilerini, eyleme katmak amacıyla birebir örgütlemeleri oluşturacaktır.

Bu amaçla;

a.Eylem Yürütme Komitesi, Eylem Düzenleme Kurulu’nun çalışmalarını denetleyecek ve yönlendirecektir.
b.Eylem Düzenleme Kurulu ise, bütün üyelerin eyleme hazırlık çalışmalarını denetleyecek ve yönlendirecektir.

Her eylem, Parti’ye yeni üyeler kazanmanın yanı sıra, Partinin etrafındaki dost ve
sempatizan kitlenin de büyümesine hizmet etmelidir. Parti’nin etrafındaki dost ve sempatizanların kimler olduğu, her bir üyenin etrafında bu tür etkinliklere kimlerin katılabileceği; isim isim somut olarak belirlenmelidir.

Söz konusu listenin, her eylemden sonra sayısal olarak artması, eylemin başarısının en önemli kıstaslarından biridir.

KATILIMIN BİREBİR ÖRGÜTLENMESİ

5. Her eylem örgütleme çalışması, esas olarak bir kitle çalışmasıdır.

Her eylem; en başta Parti’nin etrafındaki kitle ile Parti sempatizanlarının ve
daha genel olarak da halkın, Parti ile buluşmalarının gerçekleştiği bir çalışmadır. “Parti ile buluşma”, eyleme aktif olarak katılma şeklinde gerçekleşeceği gibi, sadece Parti üyesi tarafından, Parti dost ve sempatizanlarının, o eylem ve eylemin amacı konusunda bilgilendirilmeleri şeklinde de olabilir.

Bir örnekle ne demek istediğimizi açıklayalım: Söz konusu etkinlik A ilçesinde gerçekleşiyor olsun. Parti’nin A ilçe örgütünün 10 kişilik ilçe yönetim kurulu, 30 kişilik yöneticisi ve ileri üyesi (kadrosu), 150 kadar da üyesi olsun. Etkinlik için 30 kişilik Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplanacak, Genişletilmiş Yönetim Kurulu (Eylem Düzenleme Kurulu) 150 üyeyi kendi arasında bölüştürerek tek tek ulaşacak ve her birinden etkinliğe katılım ile ilgili olarak kişisel hedeflerini belirlemelerini isteyecektir.

2009 yerel seçimleri sırasında yaptığımız çalışma, her bir üyemizin etrafında ortalama 20 kişilik bir dost ve sempatizan kitlesinin var olduğunu gösterdi. Bu demektir ki, 150 Parti üyesi tam anlamıyla çalışmaya seferber edildiğinde, toplam olarak 3000 kişi, birebir çalışmayla etkinlik konusunda bilgilendirilmiş olacaktır.

Böyle bir çalışma o etkinliğe 3 000 kişinin mutlaka katılacağı anlamına gelmez. Gerçekleştirilecek etkinliğin özelliğine göre, çalışmalara olumlu yanıt veren, Parti’nin çağrısına uyan insan sayısı değişecektir. Örneğin oy isteme çağrısına bu 3000 kişinin belki de tamamı olumlu yanıt verebilir ama bir konferansa katılım, 300 civarında kalabilir.

Elbette, Parti’nin düzenlediği eyleme katılım, etkinliğin gerçekleştiği koşullara da bağlıdır. Parti’den yana olumlu rüzgârların estiği bir konjonktürde veya kitlelerin yakıcı bir sorunu ile ilgili olarak düzenlenen bir etkinliğe katılım, birebir ilişkide olduğumuz dost ve sempatizanları da aşan bir sayıda gerçekleşebilir. Tersi durumda ise katılım, daha az olacaktır.

Her halu kârda 150 Parti üyesinin ulaşacağı 3000 kişiden bazıları etkinliğe katılacak ama geri kalanı da İşçi Partisinin bir etkinliği konusunda bilgilendirilmiş olacaktır. Bu da kitle çalışmasının bir parçasıdır.

YAYGIN DUYURU

6. Eylem Yürütme Komitesi, söz konusu eylemi halkın en geniş katılımını
Sağlamak amacıyla, birebir çalışmanın dışında, basın yayın organlarını ve diğer bilgilendirme araçlarını kullanarak en geniş kitleye ulaşmak için çalışacaktır.

Bu amaçla Eylem Yürütme Komitesi;

a.Basın toplantısıyla eylemin amacını, yerini, zamanını kamuoyuna açıklar. Basın toplantıları gerekiyorsa ihtiyaca göre birden çok kez tekrarlanabilir.
b.Yerel basın yayın organlarını ziyaret ederek, eylemle ilgili haberlerin verilmesini sağlar.
c.Eylemin duyurusu amacıyla Aydınlık ve Ulusal Kanal’ı değerlendirir.
d.El ilanı, bildiri ve afiş gibi duyuru araçlarını hazırlar ve uygun zamanlarda dağıtımını ve asılmasını gerçekleştirir.
e.Eylemi duyuran pankartlar hazırlayarak şehrin en işlek caddelerine asar.
f.Eylemden yeteri kadar zaman öncesinden başlayarak eylem günü de devam edecek şekilde ses aracıyla eylemin anonsunu yapar.

Yaygın bilgilendirme çalışmasına kitlenin ne ölçüde yanıt vereceği, tamamen nesnel koşullara bağlıdır. Uygun koşulların olması durumunda, yukarıdaki örneğimizden hareket edersek, 150 kişilik Parti örgütünün çalışması sonucunda gerçekleşecek eyleme onbinler, hatta yüzbinler katılabilir.

Geniş kitlelerin katılımı açısından nesnel koşullar uygun değilse, eylem; Parti örgütünün birebir örgütlediği ve eylem alanına götürebildiği Parti üyeleri ve dostlarıyla sınırlı kalabilir.

Her durumda yaygın bilgilendirme (propaganda) çalışması; kitleyi aydınlatmak, Parti politikaları konusunda bilgilendirmek ve nihai olarak geniş kitleleri Parti önderliği etrafında toplayabilmek açısından gereklidir.

ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

7. Eylem Düzenleme Kurulu, etkinlik gününe bir hafta kala bütün katılımcılarla birlikte bir toplantı daha yapar. Bu toplantıda hazırlık çalışmaları gözden geçirilir. Düzenleme Kurulu üyeleri bu toplantıda, yaptıkları çalışmalar konusunda rapor verirler. Bu toplantıya kadar bütün üyelerle birebir konuşulmuş ve üyelerin, katılım ile ilgili hedefleri alınmış olacaktır.

Düzenleme Kurulu’nun her bir üyesi kaç üyeyle konuştuğunu ve bu üyelerin toplam olarak etkinliğe ne kadar insan katacağına ilişkin rakamları bildirecektir.
Toplantıda eksiklikler belirlenecek, tedbirler alınacak ve gerekiyorsa yeni hedefler konacaktır.

Bundan sonraki süreç içinde Düzenleme Kurulu’nun her bir üyesinin öncelikli görevi, konuştuğu Parti üyelerinin kendi çevresini etkinliğe katma konusunda verdikleri söz doğrultusunda yaptıkları çalışmayı denetlemek olacaktır.

PRATİK HAZIRLIKLAR

8. Eylem Yürütme Komitesi, etkinliğin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen pratik hazırlıkları yapar.

– Eylemin başlangıç saati ve süresinin belirlenmesi
– Etkinlikte kim veya kimlerin konuşacağı
– Eylemde atılacak sloganlar ve slogan atmadan sorumlu kişiler
– Eylem günü, taşınacak dövizlerin, asılacak afiş, poster ve pankartların belirlenmesi ve hazırlanması,
– Eylemde kullanılacak ses cihazı ve sahne düzeni. Miting yapılacaksa kullanılacak platform.
– Eylem alanının düzenlenmesinden sorumlu kişilerin belirlenmesi. (Bu kişiler Eylem Yürütme Komitesi de olabilir veya bu amaçla Yürütmeye yeni arkadaşlar da eklenebilir.)
– Etkinliğin basın tarafından izlenmesi için gerekli duyuru ve hazırlıkların yapılması.

EYLEMİN GÜVENLİĞİ

Gerçekleştirilecek olan eylemin özelliğine uygun olarak, güvenlikten sorumlu yeteri kadar arkadaş görevlendirilecektir. Güvenlik ekibinin sorumlusu ve sorumluları belirlenecek, muhtemel gelişmelere göre nasıl davranacakları konusunda eğitilecek, gerekli talimatlar verilecektir.

SON GÜN ÇALIŞMASI

9. Eylem Yürütme Kurulu, eylemden bir gün önce toplanarak o güne kadar yapılmış olan hazırlık çalışmalarını gözden geçirir. Eylem saatine kadar yapılacak çalışmalar ile eyleme ilişkin diğer konuları ele alır.

Eylemden bir gün önce, bütün üyeler, katılım konusunda söz aldığı kişilere yönelik olarak son kez hatırlatma yapacaklardır. Eylem Yürütme Kurulu, Eylem Düzenleme Kurulu aracılığı ile bütün üyelerin bu son gün çalışmasını yapmasını denetler.

Son güne kadar çok sayıda kişi ile konuşulacak ve söz alınacaktır. Bununla birlikte tecrübeler şunu gösteriyor: Daha önce söz alınmış kişilere son gün yapılan hatırlatma, katılımı olumlu anlamda etkilemektedir. Bu amaçla son gün bütün üyeler seferber olacak, bütün Parti çevresi bir kez daha aranacaktır.

SON GÜN BASIN ÇALIŞMASI

10. Miting ve benzeri eylemlerde bir gün önce mutlaka basın toplantısı yapılmalıdır. Eylem günü gazetelerde haber çıkması, bir gün öncesinde televizyonlarda haber yapılması sağlanmalıdır.

Miting ve benzeri eylemlerde, eylem günü okuyucuya ulaşacak şekilde günlük gazetelere ilan verilmesi, televizyonlardan duyuru yapılması da düşünülebilir.

EYLEM YERİNE GİDİŞİN ÖRGÜTLENMESİ

11. Eylem günü katılımcıların etkinlik alanına taşınması örgütlenmelidir. Eyleme köylerden ve çevre il ve ilçelerden katılım olacaksa, mutlaka ulaşımı sağlayacak tedbir alınmalıdır.

Büyük şehirlerde mahalle ve ilçelerden katılımın nasıl olacağı da önceden belirlenmelidir. Özellikle son gün yapılacak olan görüşmelerde, konunun çözümüne ilişkin pratik tedbirler önerilmelidir.

Araçları ile eylem yapılacak yere gelenlerin araçları değerlendirilmelidir. Semt ve mahallelerden katılımla ilgili olarak araç kiralanması katılımı olumlu etkileyecektir.

Eylem günü, etkinlik saatine kadar ses aracıyla anons yapma olanağı değerlendirilmelidir.

KİTLEYİ EĞİTME ARACI OLARAK EYLEMİN DUYURULMASI

12. Eylemin basın yayın organları aracılığı ile geniş kitlelere duyurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Basının etkinliği izlemesi sağlanmalıdır.
Ayrıca her durumda eylemle ilgili olarak yazılı ve görsel haberin yapılması ve gerek yerel gerekse yayın basın yayın organlarından bu haberin verilmesi gerçekleştirilmelidir.

DEĞERLENDİRME

13. Eylem bittikten sonra çalışmalara katılmış olan arkadaşlarla birlikte ile eylem değerlendirme toplantısı yapılmalıdır.
Eylemin artıları ve eksileri belirlenmeli, bundan sonra yapılacak etkinlikler açısından gerekli dersler çıkarılmalıdır.

Paylaş: