Ana Sayfa Milli Demokratik Devrim ABD VE AB’NİN PROGRAMINA KARŞI MİLLİ HÜKÜMET PROGRAMI

ABD VE AB’NİN PROGRAMINA KARŞI MİLLİ HÜKÜMET PROGRAMI

1705

Ali Karşılayan, MKK Üyesi
Ağustos, 2014

ABD VE AB’NİN PROGRAMINA KARŞI MİLLİ HÜKÜMET PROGRAMI

Bu program, 22-23-24 Aralık 2006 günlerinde Ankara’da toplanan 7. Genel Kurultay’da (Suphi Karaman Kurultayı) kabul edilmiştir.
7. Genel Kurultaya sunulan MKK raporunda, programın devrimcileşmesi ve yenilenmesinin gerekçeleri açıklanıyordu.

“Teorimiz ve Programımız bizi devrimci pratiklere sokmalıdır. Nitekim Tüzük ve Programımızdaki yenileştirme, bizi daha ileri pratiklere zorluyor ve Partimizi devrimcileştiriyor. Binlerce öncünün katılımı, Partimizi güçlendirmekte ve daha devrimci pratiklere yöneltmektedir… Partimiz, 1988 yılında kabul ettiği Tüzük ve Programı yenilemekte ve devrimcileşmektedir.”

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, 7. Genel Kurultay kapanış konuşmasında şöyle diyordu: “Değerli arkadaşlar, bu kurultay bir tüzük ve program kabul etmiştir. Bu tüzük ve program bir bütündür. Buna özellikle dikkatinizi çekiyorum. İşte bu program ve tüzük, Türkiye’nin geleceğini belirleyecektir. Kemalist devrimin tamamlanmasına ışık tutacaktır. Bu açıdan zamanı gelmiş olan çözümlerin bir bütünüdür.”

Milli Hükümet Programı

Giriş bölümündeki bazı başlıklar şu şekilde özetlenebilir:
“Türk Devrimi’nin Eşsiz Birikimi” başlığı altında, Türkiye’nin iki yüzyıldır emperyalizme karşı savaştığını, bunun dünyada benzeri olmayan bir tarihsel miras, eşsiz bir tecrübe birikimi olduğu söyleniyor.

“Denenmiş Program” Türk Devriminin programıdır. İki yüzyıllık bir süreçte, milletimizin bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlaşma ihtiyacına cevap veren milli pratikler içinde oluşmuştur.
“Yeniden Yapılanma” Washington’dan güdülen mafya tarikat rejimi altında, devlet egemenliğimizden toprak bütünlüğümüze kadar her şeyimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Milletimiz bu mafya-tarikat yönetimini yıkmazsa, onlar cumhuriyeti yıkacaklardır… Bugün Cumhuriyetimizin kaleleri büyük ölçüde yıkıma uğratılmıştır. Gittikçe ağırlaşan tehditlere, var olan kurum ve ilişkilerle karşı koyma olanağına sahip değiliz. Türkiye bu tehditleri, ancak yeniden yapılanarak, Kemalist Devrimin kurumlarını ve toplumu yeniden örgütleyerek göğüsleyebilir.
“Milli İktidar Hedefine Kilitlenmek” Bütün mesele, bağımsız milli devletimizi halkçılık temelinde yeniden örgütleyecek bir meclis ve hükümetin oluşturulmasıdır.

Evet, bütün mesele, Milli Meclis ve Milli Hükümetin oluşturulmasıdır. Bu oluşum bir devrimle olur. Devrim için halk kitlelerinin harekete geçmesi şarttır ama sadece halkın ayaklanması devrimin zaferi için yetmez. Devrim için devrimci bir parti zorunludur. Vatan Partisi önderliğinde Milli Hükümet kurulacaktır. Milli Hükümet Programı ancak devrimci bir hükümet tarafından uygulanabilir. Çünkü bu program sistem içinde kalarak uygulanabilecek bir program değildir.
7. Genel Kongreye sunulan MKK raporunun başlığı şöyledir:
“Milli Hükümet Programıyla İktidara”
Devlet büyük ölçüde mafyanın ve tarikatların eline geçmiştir. Egemenlik, ABD ve AB emperyalistlerine devredilmiştir. Hırsızın, hortumcunun yönetimi kurulmuştur. Haçlı gericilik, ABD emperyalizminin güdümünde Cumhuriyetimizi yıkmaktadır. ABD güdümlü mafya tarikat yönetimi, vatanımızı Avrupa kapısında bölmektedir. Türkiye’miz bir vatan savunması dönemine girmiştir. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye’yi ya bölenler yönetmeye devam edecek, ya da birleştirenler yönetecektir. Türkiye’yi birleştirecek tek parti, Vatan Partisi’dir. Bu nedenle Vatan Partisi iktidarı zorunludur, kaçınılmazdır.

Türkiye’mizi bu düzen içinde birleştirme olanağı yoktur. Türkiye’yi ancak devrim birleştirir. Türkiye’nin önündeki devrim, Kemalist Devrim’in yıkımdan kurtarılması ve tamamlanmasıdır…
Bu devrim programını Vatan Partisi yapmıştır. Adı Milli Hükümet Programıdır.

Türkiye’de iki program çarpışmaktadır:

1. Uygulanmakta olan ABD ve AB programı
ABD emperyalizminin Türkiye’mize, AB kapısına bağlatarak dayattığı program şöyle özetlenebilir:

Siyasal düzlemde beş yoksunlaştırma:

1- Devletsizleştirme
2- Milletsizleştirme
3- Vatansızlaştırma
4- Ordusuzlaştırma
5- Devrimsizleştirme

Ekonomik düzlemde beş “kaldırma” yoluyla yoksullaştırma:

1- Gümrükleri kaldırmak
2- Paranın giriş çıkışına denetimi kaldırmak
3- Tarıma destekleri kaldırmak
4- KİT’leri kaldırmak
5- Kamu hizmetini kaldırmak, devleti küçültmek

Kültürel düzlemde iki yozlaştırma:

1- Türkiye halkını özellikle büyük kent merkezlerinde vatansızlaştırmak
2- Kent çevreleri ile taşrada etnik bölücülüğe ve tarikatlaşmaya sürüklemek
2. Vatan Partisi’nin Milli Hükümet Programı
Partimiz, Milli Hükümet Programıyla iktidara gelerek, emperyalizmin beş yoksunlaştırma, beş yoksullaştırma ve iki yozlaşma programına karşı ortaya koyduğu milli programla:

Siyasal düzlemde

1. Milli devletin kurulmasını
2. Etnik gruplaşma, mezhepleşme ve tarikatlaşmaya son verilerek milletin birleştirilmesini
3. Vatanın bütünleştirilmesini
4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünün geliştirilmesini
5. Kemalist devrimin tamamlanmasını ve arasız devrimlerle kesin zafere ulaşmasını sağlayacaktır.

Ekonomik ve toplumsal düzlemde

1. Milli sanayi, tarım ve ticaret gümrüklerle korunacak,
2. Paranın girişi ve çıkışı denetim altına alınacak
3. Özelleştirilen kilit kuruluşların kamulaştırılmasıyla, kamu ekonomisi yeniden yapılandırılacak,
4. Tarım ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz tarım ilacı, tohumluk, damızlık, ucuz tarım kredisi, tarım tekniğinin geliştirilmesi ve kooperatifleşme yoluyla desteklenecek
5. Kamu hizmeti yeniden kurumsallaştırılacak, her yurttaşa parasız sağlık hizmeti, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve köy hizmetleri sağlanacaktır.

Kültür ve eğitim düzleminde

1. Anaokulundan üniversite sonuna kadar, parasız eğitim gerçekleştirilecek
2. Özel eğitim kurumlarının ve tarikat eğitim kurumlarının kamulaştırılması yoluyla eğitim ve öğretimin birliği sağlanacak (Tevhidi tedrisat)
3. Cumhuriyetin milli devrimci kültürü yeniden hakim kılınacak,
4. Vatanına bağlı, aydınlanmış, özgür bir toplum için, Cumhuriyet Devrimi Kanunları kararlılıkla uygulanacaktır.
Milli Hükümet Programı, öncelikle bir milli direnme programıdır. Halkımızın refah, mutluluk ve kardeşlik içinde özgürce yaşama özlemlerine cevap vermektedir.
Milli Hükümet Programı, devleti haraca bağlayan büyük tefeci takımına, dolar ve borsa vurguncusuna ve hortumcuya, özetle yabancı güdümlü mafya tarikat zümresine karşı halkın örgütlenmesi ve seferber edilmesiyle uygulanacaktır.

Programın kamucu ve emekçi karakteri

Tüzük ve Programımızın emperyalizme karşı bağımsızlığı amaçlaması, kamu mülkiyetinin öncü rolünü benimsemesi, hizmet bölüşümünde halkçı olması, emekçi karakterini belirtmektedir.
Üretimin amacı özel çıkar değil, toplumun çıkarıdır. Milletin genel çıkarlarını gözetmek, kamu mülkiyeti ile özel girişim arasındaki uyumu sağlayan temeldir.

Programımızı, ancak emekçi sınıfları belirleyici bir kuvvet haline getirerek ve seferber ederek uygulayabiliriz. Emekçilere yönelen bir partiyiz. Emekçiler bizden aydınları da kazanmamızı istiyordu. Çünkü halk bilmektedir ki, örgütlü aydını olmazsa iktidara gelemez ve ülkeyi yönetemez. Partimiz şimdi bu talebi de hayata geçirmekte ve emekçileri aydınlarla birleştirmektedir.
Milli Hükümet Programı, Türkiye’nin önündeki biricik çözümdür “Türkiye, milli devletini dağılmaktan, milletini bölünmekten, vatanını parçalanmaktan kurtarmak için, Atatürk devrimini bütünüyle yıkımdan kurtarmak için, Partimizin Milli Hükümet Programını uygulayacaktır. Devrim bu tür yıkım süreçlerinin biricik çaresidir ve Türkiye hızla oraya gelmektedir.” (7. Genel Kongre Raporu, Teori Aralık 2006 sayfa: 5-10)

Milli Hükümet Programının ilk iki bölümünü özetlersek;

I. MİLLİ DEVLET VE HALK YÖNETİMİ

1. Kemalist Devrimi Tamamlamak: Bu bölümde, milli devleti yeniden yapılandırmaktan söz ediliyor. Teori dergisinin Ocak 2010 sayısında yayınlanan, “Devletin yeniden yapılandırılması kararı” okunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da bu esaslara uygun olarak yeniden yapılacaktır.
2. Halk Yönetimi: “İktidarın kaynağı halktır” ilkesinden yola çıkarak, halkın iradesini kullanacağı meclisler oluşturulacaktır. Bu meclisler köy ve mahallelerden başlayacak TBMM’ye uzanacaktır. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu bu esasa uygun olarak oluşturulacaktır. Elbette çok partili seçim, eşit oy ve adil bir seçim sistemi olacaktır.
3. ABD Denetimine ve AB Aday Üyeliğine Son: “Türkiye, Türkiye’den yönetilecektir” ilkesine uygun olarak, ABD ile yapılan gizli, açık antlaşmalar feshedilecek, AB aday üyeliği iptal edilecek ve bu bağlamdaki belgeler de iptal edilecektir.
4. Milletin Birliği: “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ilkesinden hareketle, eşit yurttaşlık bağıyla Cumhuriyet devletine bağlı her yurttaş milli birlik içinde yer alacaktır.
5. Vatanın Bütünlüğü ve Bölgeler Arasında Denge: “Vatan bir bütündür bölünemez. Yurttaşlarımızın Cumhuriyet bilincinin güçlendirilmesi, Ortaçağ ilişkilerinin bütünüyle tasfiyesi ve bölgeler arasında dengenin sağlanması, vatan bütünlüğünün güvencesidir.”
6. Kürt Meselesinde Emperyalist Müdahaleye Son: “Türkiye’mizde Kürt meselesi, demokratik haklar açısından esas olarak çözülmüştür. Ülkemizde iç barışı, bütünlüğü ve kardeşliği sağlamak için esas görev, emperyalist müdahaleye karşı birleşmek ve direnmektir” tespitinden hareketle yapılacak işler sıralanıyor (Daha fazla bilgi için; 8. Genel Kurultay Kararları broşürü içinde ve Teori Dergisi Ocak 2010 sayısında yayınlanan, İlköğretimden Üniversite Sonuna Kadar Türkçe Eğitim ve Öğretim Kararı ile Yurtta Barış, Orta Doğuda Barış Programı okunmalıdır).
7. Milli Egemenliğin Şartı Olarak Laiklik: “Laiklik, milli egemenliğin ve halk iktidarının şartıdır, demokratik devrimlerdeki bu içeriğiyle hayata geçirilecektir… Herkes, vicdan, kanaat, dini inanç veya inanmama özgürlüğüne sahiptir. Herkes, ibadetini serbestçe yapar.” ilkeleri esas alınarak yapılacak işler gösterilmiştir. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in 1994 yılında yayınlanan “Kemalist Devrim-2: Din ve Allah” kitabında laiklik hakkında geniş bilgi vardır.
8. Devrim Kanunları Uygulansın: “Milli Hükümet, Devrim kanunlarını kararlılıkla uygulayacak” deniliyor. 22-24 Kasım 1996 günlerinde toplanan İşçi Partisi Genel Kongresinde “ Devrim Kanunları Uygulansın” kampanyasını başlatma kararı alındı. “İŞÇİ PARTİSİ’NİN TALEPLERİ “ olarak 12 maddelik talepler yayınlandı. Laiklik mücadelesiyle ilgili bu talepler toplumda büyük ölçüde yankı buldu. 28 Şubat sürecinde bir kısmı mevcut iktidarlar tarafından uygulandı.
9. Halka Dayanan Güçlü Devlet: “Devlet otoritesi, her alanda ve her düzlemde halka dayandırılarak ve adalet reformu yapılarak güçlendirilecektir. Devlet hortumcunun ve soyguncunun elinden kurtarılacak, halkı yoksullaştıran aciz devlete son verilecek, yoksulun ve kimsesizin yardımına koşan güçlü devlet kurulacaktır” deniyor ve bu konuda yapılacak işler sıralanıyor.
10. Basit, Ucuz, Açık, Hızlı ve Etkin Yönetim: “Milli Hükümet, kamu yönetimini basitleştirecek, hızlandıracak, yasaları azaltacak ve sadeleştirecek, kamu hizmetini ucuzlaştıracak” deniyor. Bu Özal’ın devleti küçültme programıyla karıştırılmamalıdır.
11. Milli Yargı: “Anayasa’nın 90. Maddesindeki, milletlerarası sözleşmeleri milli yasaların üstüne çıkaran hükümler ile milli yargıyı devre dışı bırakan milletlerarası tahkime ilişkin Anayasa ve yasa değişiklikleri ve ikili anlaşmalar kaldırılacaktır” deniyor.
12. Adalet Reformu: Adalet ve infaz sisteminde yapılacak köklü reformlar anlatılıyor.

II. BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA, MİLLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK

13. Yurtta Barış Cihanda Barış
14. Caydırıcı Milli Savunma
15. Yabancı Üs ve Askere Son: Topraklarımız üzerinde yabancı üs ve asker bulunmasına izin verilmeyecek, güvenliğimizi ve komşularımızı tehdit eden ikili anlaşmalar kaldırılacaktır. Türkiye NATO’dan çekilecek, emperyalist askeri ittifaklara katılmayacaktır.
16. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesine Hayır
17. Bölge İttifakı
18. Avrasya’da İşbirliği ve İttifak
19. Ermeni Soykırımı Yalanına Son
20. Azerbaycan’ın Toprak Bütünlüğü

KAYNAKLAR
1. 7. Genel Kongre Raporu Teori Aralık 2006
2. 8. Genel Kurultay Raporu Teori Ocak 2010
3. Devletin Yeniden Yapılanması üzerine Teori Ocak 2010
4. İşçi Partisi’nin Türkçe Eğitim ve Öğretim Kararı Teori Ocak 2010