Ana Sayfa TÜZÜK-PROGRAM

TÜZÜK-PROGRAM

VATAN PARTİSİ

TÜZÜK-PROGRAM

(29 Haziran 2019 tarihli 7. Olağanüstü Genel Kurultay’da kabul edilmiştir)

vp

BAŞLANGIÇ

Vatan Partisi, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Anayasa Tasarısı olarak sunduğu 13 Eylül 1920 tarihli Halkçılık Programı’nda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Kasım 1920 günü kararlaştırdığı Halkçılık Beyannamesi’nde saptanan temel programın bugün de geçerli olduğunu ilan eder.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, hayat ve bağımsızlığını kurtarmayı yegâne ve mukaddes gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak, irade ve hâkimiyetin hakiki sahibi kılmakla gayesine ulaşacağı kanaatindedir.”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milletin hayat ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve harici düşmanlarla işbirliği yapıp milleti aldatmaya ve ifsada çalışan dahili hainlerin cezalandırılması için orduyu sağlamlaştırmayı ve onu millî bağımsızlığın dayanağı bilmeyi borç sayar.”

I

TEMEL İLKELER

1. Ad ve Nitelik

Vatan Partisi, Türkiye işçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zenaatkârların, kamu çalışanlarının, fikir emekçilerinin, milli sanayici ve tüccarların ortak milli iktidarı için mücadele eden öncü partidir. Kısa adı da Vatan Partisi’dir. Merkezi Ankara’dadır.

Vatan Partisi, Türk Devrimi’nin milliyetçi, halkçı ve sosyalist birikimini, Parti’nin Tüzük ve Programı temelinde, tek bir disiplin altında kucaklar.

Parti’nin simgesi, buğday başaklarının kucakladığı Çoban Yıldızı’dır. Parti’nin flaması, kırmızı zemin üzerine beyaz renkte buğday başaklarının kucakladığı yıldızdır. Partinin simgesi, oy pusulalarında, beyaz zemin üzerinde buğday başaklarının kucakladığı yıldız olarak gösterilir.

Buğday başakları, vatan ve emeği simgeler. Çoban Yıldızı ise öncü partiyi ve bilimin yol göstericiliğini temsil eder.

2. Amaç

Vatan Partisi’nin yakın amacı, Meşrutiyetlerle başlayıp Kemalist Devrim’le en büyük atılımını gerçekleştiren millî demokratik devrimimizi tamamlayarak, millî devleti ve halk yönetimini yeniden kurmak, emperyalizmin baskı ve denetimine son vermek, Ortaçağ kalıntısı bütün ilişki ve kurumları hayatın her alanından temizlemek, halkı özgürlüğe, esenliğe ve aydınlığa kavuşturmaktır.

Vatan Partisi, Türkiyemizin bugün Asya’dan yükselen çağdaş ve toplumcu uygarlığın önündeki seçkin yerini alması için, artık mafyalaşan kapitalizmin her tür sömürü ve baskısını arasız devrimlerle ortadan kaldırmayı ve imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum kurmayı hedefler.

İstiklâl Marşımızda belirtildiği gibi, “tek dişi kalmış canavar” olan bugünkü Batı merkezli mafya-tarikat sisteminin, insanın insana kulluğuna, kadın ile erkek arasındaki eşitsizliğe, yabancılaşmaya, yozlaşma ve çürümeye yol açan kurum ve ilişkileri, bütün siyasal, ekonomik ve toplumsal temelleriyle birlikte temizlenecektir. İnsan ve doğa yıkımdan kurtarılacaktır. Bencilliğe ve özel çıkara değil, kamu yararına öncelik veren yeni toplumun kurulmasında, halkımızın güçbirliği, elbirliği, kardeşlik ve dayanışma geleneği, en büyük itici güç olarak harekete geçirilecektir.

3. Öncü Geleneği ve Devrim Mirası

Vatan Partisi, 150 yıllık devrimimizin Namık Kemaller ve Talât Paşalar’dan Mustafa Kemaller’e uzanan öncü parti geleneğinin ve bu sürecin ayrılmaz parçası olan emekçi partilerin ürettiği düşünsel ve örgütsel birikimin devamı ve mirasçısıdır.

Vatan Partisi, milletin bağımsızlığına, vatanın bütünlüğüne, halkın mutluluğuna, yurtta ve cihanda barışa hizmet için, insanlığın Fransız Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Devrimi, Sovyet Devrimi, Türk Devrimi, Çin Devrimi ve Cezayir Kurtuluş Savaşı gibi büyük devrimci atılımlarla elde ettiği bağımsızlık, özgürlük, barış ve bilgi birikimini savunur ve bu yöndeki mücadeleleri destekler.

4. Bilimin Yol Göstericiliği

Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir. Vatan Partisi, arkada kalan yüzyıllarda, milletimizin ve insanlığın millî kurtuluş savaşlarından, demokratik ve sosyalist devrimlerden beslenen bilim ve kültür mirasını değerlendirir ve rehber kabul eder. Partimiz, daima gerçeklerden hareket eder, teoriyi hayatın içinde arar, pratikte sınar ve geliştirir.

5. İdeolojik ve Örgütsel Bağımsızlık

İdeolojik ve örgütsel bağımsızlık esastır. Vatan Partisi, kendi yolunu kendi çizer. Teorisini, programlarını ve siyasetlerini kendisi oluşturur. Başka bir ülke veya başka bir parti tarafından yönetilmeyi reddeder. Dünyanın diğer ülkelerinin siyasal partileriyle, yurtsever ve emekçi kuruluşlarıyla ilişkilerinde bağımsızlık ve eşitlik ilkelerini dikkatle uygular.

6. Halka Dayanmak

En büyük üretici ve değiştirici güç, emekçi halkın kendisidir. Vatan Partisi, bu bilinçle halka güvenir, halkı seferber eder ve halk yönetimini halkın eliyle inşa eder.

Vatan Partisi, emekçilerin siyasal, kültürel ve manevi yönlerden gelişerek toplumumuzun her alanda ilerlemesine önderlik edecek öncüler haline gelmeleri ve böylece halkın bütün kitlesiyle seçkinleşmesi ve sonuç olarak öncü ile kitle arasındaki farkın kalkması için çalışır.

7. Milleti Birleştirmek

Vatan Partisi, millî devletin bağımsızlığı ve egemenliği, vatanın bütünlüğü, Kemalist Devrim’in başarısı için, çeşitli kavimsel köken ve mezheplerden milletimizin birleştirilmesine önderlik eder.

Vatan Partisi, halk içindeki çelişmelerin şiddet yöntemiyle ele alınmasına karşı kararlı mücadele yürütür, sorunların özgür ve zengin tartışmalarla çözülmesine çalışır. Halk içinde şiddete başvurulmasına kesinlikle izin vermez.

8. Emperyalizme Karşı Dayanışma

Vatan Partisi, emperyalizme karşı, devletlerin bağımsızlık, milletlerin kurtuluş ve halkların devrim mücadelelerini destekler.

II

ÖRGÜTLENME İLKELERİ

9. Demokratik Merkeziyetçilik

Vatan Partisi’nin temel örgütlenme ilkesi, demokratik merkeziyetçiliktir.

Parti hayatında demokrasi esastır. Parti, üyelerin girişkenliğini geliştirir; farklı görüşlere ifade özgürlüğü sağlar, saydamlığı uygular. Vatan Partisi, demokratik yapısını, organlarının ve üyelerinin emekçi karakterine dayandırır. Organların ve delegelerin bileşiminde kadınların ve gençlerin etkili oranda yer almasına özel önem verilir. Öncü Gençlik ve Öncü Kadın başkanları, bütün kademelerde yönetim kurulu toplantılarına katılırlar.

Parti içinde canlı bir düşünce hayatı geliştirmek, bütün yönetici organların ve üyelerin görevidir. Parti içindeki farklı görüşler teorik gelişmenin motorudur. Bütün parti üyelerinin, topluma karşı, programı ve temel siyasetleri savunma sorumlulukları vardır. Bununla birlikte, programın değişmesini önermek ve gerekçelerini açıklamak her üyenin hakkıdır. Parti, teorik ve siyasal olgunluğunu geliştirmek, birliğini sağlamlaştırmak ve mücadele gücünü yükseltmek için, bütün organlarında eleştiri ve özeleştiriye önem verir.

Yönetim kurulları, çeşitli parti görevleri için oluşturulan kurullar ve Parti’nin seçimlerde göstereceği adaylar, ilke olarak seçimlerle belirlenir.

Bütün yönetim organları, siyasetlerini oluştururken ve önemli kararlar verirken, üyelerin ve halkın talep ve görüşlerini alırlar, bu amaçla danışma toplantıları düzenlerler.

Organ kararlarına karşı, ilgili organlar veya üyeler bir üst organa itiraz edebilir.

Partinin halka önderlik yeteneğini yükseltmek ve iktidar hedefine ilerlemek, Disiplinin yol gösterici ilkeleridir. Kararların uygulanmasında ve görevlerin yerine getirilmesinde, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere, bütün Parti, Merkez Karar Kurulu’na uyar. Üst kademeler Parti kararlarının uygulanmasını denetler. Alt kademeler, üst kademelere rapor verir. Üst kademeler, raporları değerlendirir ve cevaplar.

10. Üyelerin ve Alt Organların Girişkenliğini Geliştirmek

Merkez organlar ve üst kademeler, alt kademelerin ve üyelerin girişkenliğini geliştirir, onların Parti’nin yönetimine ve genel olarak Parti yaşamına en etkin ve yaratıcı biçimde katılmaları için, gerekli işleyişleri kurar ve geliştirir.

11. Saydamlık

Vatan Partisi’nde teoriye, programa ve siyasete ilişkin sorunlar, açık tartışmayla çözülür.

Vatan Partisi’nin gelir ve giderleri, organların ve üyelerin bilgisine sunulur. Her kademedeki Parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri; seçildikleri ve görevi bıraktıkları ilk hafta içinde bağlı bulundukları Parti örgütüne mal beyanında bulunurlar.

III

ÜYE

12. Üyelik Şartları

Parti’nin Tüzük ve Programı’nı benimseyen, Parti temel örgütlerinden birinde görev almayı ve Parti ödentisini düzenli olarak ödemeyi kabul eden herkes Parti’ye üye olabilir.

13. Üye Ödentisi

Aylık üyelik ödentisi en az on (10) TL, en çok iki (2) bin TL’dir. Ödenti yükümlülüğünü altı ay yerine getirmeyen üyeler yazılı olarak uyarılır. Buna rağmen ödemede bulunmayanlar, ödentilerini ödeyinceye kadar seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, yönetici organlarda görev alamazlar. İkinci yazılı uyarıya rağmen ödentilerini ödememekte üç ay ısrar edenlerin üyeliği, bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulunun kararı ve il yönetiminin onayıyla düşürülür.

Üyelik ödentisinin E-ödenti yöntemiyle ödenmesi esastır.

14. Üyeliğe Giriş

Üyelik için başvuranlar, oturduğu ilçeye bildirilir. Parti’nin üye sayısını çoğaltmak ve halka önderlik yeteneğini yükseltmek, Parti örgütlerinin başlıca görevidir. Her örgüt ve üye, bu amaçla yurttaşlara üyelik önerisinde bulunur.

Başvuranlar, aday üye olarak kaydedilir. Aday üyelik süresi altı aydır. Aday üye, seçme ve seçilme dışında, asıl üyenin hak ve yükümlülüklerini taşır. Aday üyeler, temel örgütlerde çalışırlar.

Aday üyenin bağlı olduğu örgüt, asıl üyeliğe kabul konusunda en geç altı ay içinde karar verir. Bu yetki altı ay dolmadan kullanılabilir. Altı ay içinde karar verilmezse, asıl üyelik kabul edilmiş sayılır. Üyeye Parti kimlik kartı verilir.

Üyelik başvuruları reddedilen aday üyeler, bildirim tarihinden başlayarak üç ay içinde bir üst organa itirazda bulunabilirler. Üst organın vereceği karar kesindir.

15. Üyenin Görevleri

Parti programını ve siyasetlerini yaymak, kitlelere önderlik etmek, bir temel örgütte çalışmak, parti ödentisini düzenli vermek, tek başına kaldığı zaman bile bir organ gibi çalışmak, yeni üyeler kazanmak, Parti yönetimine ve kararlarına katılmak, halkla aynı kaderi paylaşmak, sade yaşamayı bir hayat felsefesi olarak kabul etmek üyelerin görevidir.

Üyeler yönetim kurullarına öneride bulunma, önemli kararlarla ilgili toplantılar isteme, en üst organlara kadar şikayette bulunma haklarına sahiptir.

16. Üyenin Yer Değiştirmesi

Hiçbir üye, Parti’nin birden çok örgütüne aynı anda kayıtlı olamaz. Bu durumda en son kayıt geçerlidir. Üye ve bağlı bulunduğu temel örgüt, üyenin ayrıldığı ve taşındığı yeri kayıtlı olduğu ilçe örgütüne bildirir. İlçe örgütü, yeri değişen üyenin kaydını yeni ilçe örgütüne aktarır.

17. Üyelikten Çekilmek

Üye dilediğinde üyelikten çekilebilir. Üyelikten çekilme kararı, bağlı bulunulan ilçe başkanlığına yazılı olarak bildirilir. İlçe örgütü, üyenin çekildiğini il başkanlığına ve Genel Sekreterliğe 15 gün içerisinde iletir.

IV

ÖRGÜT

18. Örgüt ve Organlar

Merkez organları, il, ilçe ve belde örgütleri, TBMM Parti Grubu, il genel meclisi grupları, belediye meclisi grupları, kollar ve yan kuruluşlar, köy ve mahalle temsilcilikleri; hep birlikte Parti örgütünü oluşturur.

Parti’nin bütün yönetici organları, ihtiyaca göre kendilerine bağlı bürolar, kurullar, çalışma grupları ve denetim kurulları kurmaya yetkilidir.

Parti organ ve örgütleri şunlardır:

A. Merkez Organları

a) Genel Kurultay

b) Genel Başkan

c) Merkez Karar Kurulu (MKK)

d) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

e) Başkanlık Kurulu

f) Merkez Denetim Kurulu

g) Merkez Disiplin Kurulu

B. İl Örgütleri

a) İl Kurultayı

b) İl Başkanı

c) İl Yönetim Kurulu

d) İl Disiplin Kurulu

C. İlçe Örgütleri

a) İlçe Kurultayı

b) İlçe Başkanı

c) İlçe Yönetim Kurulu

D. Belde Örgütleri, Semt, Mahalle ve

Köy Temsilcilikleri ve Temel Örgütler

E. Yurtdışı Temsilcilikleri

F. Parti Grupları

a) TBMM Grubu Genel Kurulu

b) TBMM Grubu Yönetim Kurulu

c) TBMM Grubu Disiplin Kurulu

d) İl Genel Meclisi Parti Grupları

e) Belediye Meclisleri Parti Grupları

G. Kollar ve Yan Kuruluşlar

a) Öncü Gençlik

b) 29/06/2019 tarihli 7. Olağanüstü Genel Kurultay’da kaldırılmıştır.

c) Öncü Kadın

d) Araştırma ve Geliştirme Merkezi

e) Kültür ve Sanat Merkezleri

19. Genel Kurultay

Parti’nin en yüksek organı, Genel Kurultay’dır. Parti’nin Tüzük ve Programını kararlaştırır, genel çizgisini belirler ve merkez organlarını seçer.

Genel Kurultay, seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. Seçilmiş delegeler, il kurultaylarında üye oranına göre seçilir. Genel Kurultay öncesinde, delegelerin kaç üyeyi temsilen seçileceği, Merkez Karar Kurulu tarafından Kurultaylar Yönergesi’yle belirlenir. Genel Kurultay’ın seçilmiş delegeleri, TBMM üye tamsayısının iki katından fazla olamaz. Genel Kurultay’ın doğal üyeleri, Genel Başkan, Merkez Karar Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, üyeliği devam eden Parti Kurucuları, Parti üyesi bakanlar ve milletvekilleridir.

Genel Kurultay’ın olağan toplantıları, iki yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan’ın veya Merkez Karar Kurulu’nun kararıyla ya da Genel Kurultay delegelerinin veya bütün Parti üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine Genel Başkan tarafından toplantıya çağırılır.

Merkez Karar Kurulu, toplumsal ve siyasal koşulların gerekli kıldığı durumlarda, ilçe ve il kurultaylarını ve Genel Kurultay’ı erteleyebilir. Karar üçte iki çoğunlukla alınır. Erteleme süresi bir yılı geçmez.

20. Genel Başkan

Parti’yi Genel Başkan temsil eder.

Genel Başkan, Merkez Karar Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve bütün Parti örgütünün başkanıdır. Parti adına görüşmeler yapmaya, ilişki kurmaya ve açıklamalarda bulunmaya yetkilidir.

Genel Başkan, Parti yönetim organlarını ve kurullarını birlikte veya ayrı ayrı toplantıya çağırabilir, Parti örgütlerini görevlendirir ve denetler.

Genel Başkan, Genel Kurultay’da delege tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olur.

Genel Başkan’ın yokluğunda, Merkez Karar Kurulu’nca kendi içinden bir vekilin belirlenmediği durumlarda, Genel Başkan’a Genel Sekreter vekâlet eder.

Genel Başkanlık görevinin boşalması halinde, Merkez Karar Kurulu kendi içinden Genel Başkan seçer.

21. Merkez Karar Kurulu

Merkez Karar Kurulu, Genel Kurultay’dan sonra en yetkili organdır. Genel Başkan’dan ve Genel Kurultay tarafından seçilen 60 asıl, 14 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliğin boşalması durumunda, sıradaki yedek üye asıl üye olur.

TBMM Grubu Başkanı, Öncü Kadın Genel Başkanı ve Öncü Gençlik Genel Başkanı, Merkez Karar Kurulu’nun doğal üyesidirler.

Merkez Karar Kurulu,

a) Tüzük, Program ve Genel Kurultay kararları doğrultusunda Parti’nin stratejisini, siyasetlerini ve eylem çizgisini belirler.

b) Genel ve yerel seçimlere katılmaya karar verir. Aday Yönetmeliği’ni düzenler ve seçim bildirgelerini kararlaştırır.

c) Genel Kurultay’a sunulacak raporları, önerileri ve karar tasarılarını hazırlar.

d) Parti’nin iç hukukuna ilişkin düzenlemeleri yapar.

e) Bütçeyi görüşür, karara bağlar, kesin hesabı onaylar.

f) Yasaların ve Parti Tüzüğü’nün Kurultay’a verdiği yetkiler dışındaki bütün yetkileri kullanır.

g) Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu üyelerini seçer.

Merkez Karar Kurulu, Genel Başkan’ın talimat veya onayıyla Genel Sekreter tarafından en geç üç ayda bir toplantıya çağırılır. Toplantı gündemi, önceden bildirilir.

22. Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan ile Merkez Karar Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği Genel Sekreter, Genel Sayman ve 22 üyenin bileşimiyle toplam 25 kişiden oluşur. TBMM Grubu Başkanı, Öncü Kadın Genel Başkanı ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Merkez Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Merkez Yürütme Kurulu, Parti’nin en üst yürütme organıdır; kendi içinde iş bölümü yapar ve en geç ayda bir toplanır.

Merkez Yürütme Kurulu’nun iki toplantısı arasında, bu Kurulun yetkisindeki kararları almak ve görevleri yapmak üzere, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Merkez Yürütme Kurulu’nun seçeceği 8 Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın ve Öncü Gençlik Genel Başkanlarından oluşan 13 üyeli Başkanlık Kurulu kurulur. Başkanlık Kurulu, uygulamalarını ilk toplantısında Merkez Yürütme Kurulu’nun onayına sunar.

Merkez Yürütme Kurulu,

a) Genel Kurultay ve Merkez Karar Kurulu kararlarını yerine getirir ve uygulanmasını denetler. Genel Kurultay’a ve Merkez Karar Kurulu’na sunulacak raporları ve karar tasarılarını hazırlar.

b) Parti’nin merkez bürolarını, kollarını, yan kuruluşlarını ve diğer merkezi kurumlarını örgütler. Bu örgütlerin yöneticilerini atar veya seçimle gelenleri onaylar. İl, ilçe, belde, köy ve mahalle örgütlerinin kurulmasını yönlendirir ve denetler.

c) Parti içi eğitimi planlar, örgütler ve yönetir.

d) Parti programını ve siyasetlerini duyurmak ve benimsetmek için, gerekli örgütlenmeleri yapar, araçları yaratır ve çalışmaları yürütür.

e) Parti’nin siyasal ve hukuki ilişkilerinin yürütülmesine önderlik eder.

f) Genel Kurultay’ın, il ve ilçe kurultaylarının, delege ve aday seçimlerinin Tüzüğe ve Merkez Karar Kurulu kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

g) Parti’nin milletlerarası ilişkilerini yürütür.

h) İl örgütü bulunmayan illerde il örgütünün bütün yetkilerini kullanır.

Merkez Yürütme Kurulu ya da Başkanlık Kurulu’nun uygun bulacağı tarih ve gündemle, İl Başkanlarından oluşan İl Başkanları Danışma Kurulu toplanır.

23. Merkez Denetim Kurulu

Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu’nun kendi içinden seçtiği yedi üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından Merkez Denetim Kurulu Başkanı’nı seçer.

Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu adına bütün parti çalışmalarını ve hesaplarını denetler ve Merkez Karar Kurulu’na karşı sorumludur.

24. Merkez Disiplin Kurulu

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurultay’ın seçtiği yedi asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görevleri Disiplin başlıklı V. Bölüm’de belirtilmiştir.

25. Genel Sekreterlik

Genel Sekreter, Merkez Karar Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve Merkez Denetim Kurulu’nun kararlarını uygular. Merkez Yürütme Kurulu’nun onayıyla yeteri kadar yardımcı atayarak Genel Merkez bürolarını yönetir ve eşgüdümü sağlar. Merkez Karar Kurulu üyelerini bilgilendirir.

26. Genel Saymanlık

Genel Sayman, Parti kaynaklarının yaratılmasına, gelirlerinin toplanmasına, harcamaların yapılmasına önderlik eder; yıllık ve aylık bütçeleri hazırlar ve Merkez Karar Kurulu’na sunar; gelir-gider, demirbaş defterlerinin ve kesin hesapların düzenli ve süresinde tutulmasını sağlar. Bu görevleri yerine getirmek için, Merkez Yürütme Kurulu’nun onayıyla yeteri kadar yardımcı atar; bürolar ve örgütler kurar.

27. İl Örgütü

İl Kurultayı, ilçe kurultaylarınca seçilmiş en çok 600 delegeden oluşur ve iki yılda bir toplanır. Üye sayısı 600’ü geçmeyen illerde bütün üyeler kurultaya katılır. Üye sayısının 600’ü geçmesi halinde, ilçe kurultaylarının seçeceği delegelerin üye sayısına oranı, 600 delege esasına göre belirlenir.

Olağanüstü kurultay, il yönetim kurulunun kararı veya bir önceki il kurultayı delegelerinin ya da il örgütü üyelerinin beşte birinin imzasıyla yapılır.

O ilin Partili milletvekilleri, büyükşehir ve şehir belediye başkanları, yönetim ve Disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kurultayının doğal üyeleridir.

İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile 6 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. İldeki üye sayısının 1000’i aşması halinde, İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile 12 asıl ve 6 yedek üyeden, üye sayısı 2000’i aşması halinde İl Başkanı ile 20 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. İl Yönetim Kurulu, kendi arasından bir Sekreter, bir Sayman seçer. Öncü Kadın İl Başkanı ve Öncü Gençlik İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

İl başkanını, il yönetim kurulunu, il disiplin kurulunu ve ilin Genel Kurultay delegelerini, il kurultayı seçer.

İl yönetim kurulu, Merkez Karar Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve kendi il kurultayının karar ve yönergelerini uygular ve ildeki Parti çalışmasına önderlik eder.

Tüzüğü, programı, merkez organları ve il kurultayı kararlarını uygulamaması durumunda, il yönetim kurulu Merkez Yürütme Kurulu tarafından görevden alınır. İl kurultayına üç aydan az zaman kaldıysa, görevden alma kararı verilemez. Merkez Yürütme Kurulu, görevden aldığı il yönetim kurulunun yerine danışmada bulunarak geçici yönetim kurulunu atar. Yeni kurul, başkanını kendi içinden seçer. Geçici yönetim kurulu, olağanüstü il kurultayını 45 gün içinde seçimli gündemle toplar.

28. İlçe Örgütü

İlçe kurultayı, en çok 400 delegeden oluşur ve iki yılda bir toplanır. Üye sayısının 400’ü geçmemesi halinde kurultaya bütün üyeler katılır. Üye sayısının 400’ü geçmesi halinde, belde kurultayları, temsilcilikler ve temel örgütlerin seçeceği delegelerin üye sayısına oranı, 400 delege esasına göre belirlenir.

Olağanüstü kurultay, ilçe yönetim kurulunun kararı veya bir önceki ilçe kurultayı delegelerinin ya da ilçe örgütü üyelerinin beşte birinin imzasıyla toplanır.

İlçe kurultayı delegelerini, belde, semt, mahalle ve köylerdeki temel örgütler seçer. İlçe yönetim kurulu, delege seçimlerini bazı köy ve mahallelerin üyelerini birleştirerek yapabilir. Bu karar, en az iki gün önce ilgili üyelere bildirilir. İlçenin ve ilçeye bağlı belediyelerin Parti’li başkanları, o ilçe örgütünde üye olan il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kurultayının doğal delegeleridir. Parti üyesi olan büyükşehir belediye başkanı, il merkezindeki Parti’li belediye başkanı, merkez ilçe çevresindeki diğer belediyelerin Parti’li başkanları, doğal delege olarak merkez ilçe kurultayına katılırlar.

İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Kurultayı tarafından seçilen, İlçe Başkanı ile 4 asıl 3 yedek üyeden oluşur. O ilçedeki üye sayısının 300’ü geçmesi halinde, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile 6 asıl, 3 yedek üyeden; üye sayısı 1000’i geçmesi halinde İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı ile 12 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. İlçe Yönetim Kurulu, kendi arasından bir Sekreter, bir Sayman seçer. Öncü Kadın İlçe Başkanı ve Öncü Gençlik İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

İl yönetim kurulu, tüzük ve programı veya merkez organları ya da il yönetim kurulu kararlarını uygulamayan ilçe yönetim kurulunu görevden alabilir. İlçe kurultayına üç aydan az süre varsa, görevden alma kararı verilemez. Görevden alma durumunda, geçici ilçe yönetim kurulunu, il yönetim kurulu atar. Geçici yönetim kurulu, olağanüstü ilçe kurultayını bir ay içinde seçimli gündemle toplar.

29. Belde Örgütü

Belde yönetim kurulu, belde kurultayınca seçilen en az üç üyeden oluşur ve kendi arasından başkanını seçer. Belde kurultayı, üst örgüt gözetimi altında yapılır.

30. Semt, Mahalle ve Köy Temsilcilikleri

Semt, mahalle ve köy temsilcilikleri, üyelerin seçtiği temsilci ile en az iki üyeden oluşur. Temsilcilik kurultayı, üst örgüt gözetimi altında yapılır.

31. Temel Örgüt

İl ve ilçe örgütleri, Parti’nin halk kitlelerine önderlik etmesi için fabrikalarda, işyerlerinde, köylerde, mahallelerde, meslek ve kitle örgütlerinde, halkın olduğu her yerde temel örgütler kurar. Temel örgüt, Parti örgütlenmesinin temelidir. Yöneticiler dahil bütün üye ve aday üyeler, bir temel örgüt içinde çalışır.

Temel örgüt en az üç üyeden oluşur. Üye sayısı üçten az olan çalışma alanları, çevre ve iş yakınlıklarına göre, geçici temel örgütlerde birleştirilir veya üyeler geçici olarak başka bir temel örgütte çalışırlar. Geçici temel örgüt, bulunduğu alanda üye sayısını tamamlayarak temel örgüt kurma görevini üstlenir.

Her temel örgütte başkan, sayman, yayın-dağıtım ve eğitim görevlileri bulunur. Diğer görevler ihtiyaca göre belirlenir.

Temel örgüt en geç ayda bir toplanır. Temel örgütlerin işleyişi, Temel Örgüt Yönetmeliği’nde düzenlenir.

32. Yurtdışı Temsilcilikleri

Parti, yabancı ülkelerin başkentleri ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının bulunduğu şehirlerde yurtdışı temsilcilikleri açar

33. Meclislerde Parti Grupları

TBMM, belediye meclisi ve il genel meclislerindeki Vatan Partisi üyeleri, Parti grubunu oluştururlar. Parti grupları, çalışmalarını Parti üyelerinin ve yurttaşların talep ve eğilimlerini alarak yürütürler.

34. Yeni Örgütlerin Kurulması

İllerde, ilçelerde, beldelerde ve temsilciliklerde, kurucu yönetim kurulu üst organ tarafından atanır. Kurucu yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından başkanını seçer ve işbölümünü yapar. Yönetim kurullarının çekilmesi halinde de bu madde uygulanır.

35. Kollar ve Yan Kuruluşlar

Parti örgütleri, Öncü Gençlik adıyla gençlik kollarını, Öncü Kadın adıyla kadın kolunu, Araştırma ve Geliştirme Merkezini, Kültür ve Sanat Merkezini ve uygun göreceği kolları ve yan kuruluşları kurarlar. Bunların işleyişleri, Merkez Karar Kurulu tarafından hazırlanan özel yönetmeliklerle düzenlenir. Kolların ve yan kuruluşların merkez yönetimleri, Merkez Yürütme Kurulu’nca onaylanır.

Her kademedeki kol ve yan kuruluş, kendi genel merkezine ve bulunduğu yerin Parti yönetim kuruluna bağlıdır. Bu iki Disiplin arasında anlaşmazlık durumunda, Parti’nin yerel örgütünün Disiplini esastır. Disiplin anlaşmazlıklarında, kol veya yan kuruluş, üst kademe yönetim kuruluna ve Parti Merkez Yürütme Kurulu’na itirazda bulunabilir. Bütün Parti örgütü, Merkez Karar Kurulu’nun Disiplinine bağlıdır.

Kollar ve yan kuruluşlar, çalışmalarını yürütmek için, her türlü kapalı salon ve açıkhava toplantıları ile konferans, panel, miting ve yürüyüşler düzenler, her türlü yayın çalışmasında bulunur.

36. Öncü Gençlik

Vatan Partisi Öncü Gençlik, gençlik kitlelerini Vatan Partisi’nin Tüzük, program ve siyasetleri temelinde örgütler ve gençlik hareketine önderlik eder.

37. 29/06/2019 tarihli 7. Olağanüstü Genel Kurultay’da kaldırılmıştır.

38. Öncü Kadın

Vatan Partisi Öncü Kadın, kadın kitlelerini Vatan Partisi’nin Tüzük, Program ve siyasetleri temelinde örgütler ve kadın hareketine önderlik eder. Vatan Partisi’nin bütün kadın üyeleri, Vatan Partisi Öncü Kadın’ın da doğal üyesidir.

39. Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Vatan Partisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Genel Başkan’ın ve Merkez Yürütme Kurulu’nun önderliği altında, siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel, kültürel ve teknik araştırmalar yapar; plan ve projeler üretir; Parti’nin hükümetteki ve muhalefetteki çalışmalarına araştırma ve geliştirme alanında yardımcı olur. Bu amaçla yararlı gördüğü her yerde, Parti üyeleri ile Parti’li olmayan bilim emekçilerinin, öğretim üyelerinin, uzmanların ve siyasetçilerin birlikte çalıştığı merkezler açar.

40. Kültür ve Sanat Merkezi

Vatan Partisi Kültür ve Sanat Merkezi, millî demokratik kültürümüzü geliştirmek için çalışmalar yürütür ve yeni merkezler açar. Bu merkezler, kültür ve sanat emekçilerinin yaratıcılıklarının gelişmesi ve ürün vermesi için çalışır; halkı sanatla ve kültürle eğitir ve çağdaş eğlence kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.

41. Kurultay İlanı

Parti kurultayları için gazete ilanı zorunlu değildir. Kurultayların çoğunluk aranan ve aranmayan toplantıları arasındaki süre bir güne kadar kısaltılabilir. Bu kararları, Genel Kurultay için Merkez Karar Kurulu, il ve ilçe kurultayları için il ve ilçe yönetim kurulları verir.

42. Boşalan Görevin Doldurulması

İl başkanlığı veya ilçe başkanlığının istifa, görevden alma veya başka bir nedenle boşalması halinde, yeni başkanı, il ve ilçe yönetim kurulları kendi üyeleri arasından seçer.

Merkez Karar Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, il, ilçe veya belde yönetim kurulu ve il Disiplin kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, sıradaki yedek üye asıl üyeliğe geçer.

43. Seçimlerin Ortak Kuralları

Parti’nin Merkez Karar Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, il ve ilçe örgütleri seçimleri yanında il ve Genel Kurultay delegelerinin seçimleri, gizli oy, açık ve aralıksız sayım yöntemiyle yapılır.

Kurultaylarda yapılan seçimler için hazırlanacak oy pusulalarında her organın adayları, diğer organ adaylarından ayrı olarak tek bir listede gösterilir. Aday listelerinde asıl ve yedek ayrımı yapılmaz. Aday sayısı, seçilmesi gerekli asıl ve yedek üye toplamından az olamaz.

44. Adayların Belirlenmesi

Milletvekili, il genel meclisi, belediye meclisi, belediye başkanı seçimleri için, Parti adaylarının belirlenmesinde önseçim yapılması esastır. Gerekli hallerde adaylar, danışma toplantılarıyla belirlenen eğilimler esas alınarak merkez yoklamasıyla saptanır. Parti adaylarının hangi ilde, hangi yöntemle belirleneceğine Merkez Karar Kurulu karar verir.

45. Gelirler

Parti, gelirlerini Siyasî Partiler Kanunu’ndaki hükümler çerçevesinde sağlar.

Parti örgütleri, bağlı bulundukları organa üst örgüt ödentisi verir. Üst örgüt ödentisinin miktarı ve ödeme usulü Merkez Karar Kurulunca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

Parti’nin muhasebesi ve diğer malî işlemleri, Genel Merkez, il ve ilçe kademelerinde yürütülür. Parti’nin belde örgütlerinde, temsilciliklerinde, kollarında ve yan kuruluşlarında resmî defter tutulmaz. Buralara ait gelir gider işlemleri, ilçe, il veya Genel Merkez muhasebesi içinde gösterilir.

Parti örgütleri, bağlı bulundukları organa gelir ve giderleri hakkında üç ayda bir hesap verirler. Bu denetimin, bütçelerin, bilançoların, gelir ve gider cetvellerinin ve kesin hesapların düzenlenmesi usulü, Merkez Karar Kurulu’nda kabul edilen Hesap ve Muhasebe Yönetmeliği’nde gösterilir.

V

DİSİPLİN

46. Disiplin Kurulları

Parti Tüzük ve Programı’na ve organ kararlarına aykırı davranan üyelere Disiplin cezası uygulanır. Disiplin cezasına karar vermeye yetkili organlar, Disiplin kurullarıdır. Ancak Parti’nin bütün kademe ve örgütleri de, kendilerine bağlı üyelere uyarıda bulunabilirler.

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurultay’ın seçtiği yedi asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

İl Disiplin Kurulu, il kurultayının seçtiği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. TBMM Grup Disiplin Kurulu, TBMM Grup Genel Kurulu’nun seçtiği yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Disiplin kurulları, başkanlarını kendi içlerinden seçer ve işbölümünü yaparlar.

47. Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları; uyarı, kınama, göreve son verme, geçici çıkarma ve kesin çıkarmadır.

Parti görevlerini yerine getirmeyen ve Disipline uymayan üyelere uyarı cezası verilir. Disiplinsizliği sürdürenler kınama cezasına çarptırılır. Parti örgütlerinin çalışmasını engelleyenlere göreve son verme cezası uygulanır. Merkez Karar Kurulu üyelerine göreve son verme cezası verilemez. Parti Tüzük ve Programı’na, organ kararlarına aykırı davranışta ısrar edenlere geçici çıkarma cezası verilir.

Geçici çıkarma cezası verilenler, cezayı veren Disiplin kurulunun belirleyeceği en az bir, en çok iki yıllık sınama süresi içinde yöneticilik yapamazlar; seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Bunun dışındaki bütün Parti görevlerini yerine getirirler. Yetkili Disiplin Kurulu, ceza süresinin yarısı dolduğu zaman, üyenin bağlı olduğu Parti örgütünün raporunu değerlendirerek cezanın son bulmasına karar verebilir.

Parti Tüzük ve Programı’nı temelden reddedenlere, hizip oluşturanlara ve Parti Disiplinini çiğnemekte ısrar edenlere kesin çıkarma cezası verilir.

48. Disiplin İşlemleri

Üyeyi yetkili Disiplin kuruluna sevketme yetkisi, üyenin bağlı olduğu il, ilçe yönetim kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu’na aittir. Ayrıca herhangi bir üye, ilçe örgütü üyelerinin üçte birinin imzaladığı gerekçeli bir yazıyla Disiplin kuruluna sevk edilebilir.

Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini Merkez Disiplin Kurulu’na sevk kararı, başvurudan sonraki ilk toplantıda Merkez Karar Kurulu’nun üçte iki çoğunluğunun oyuyla alınır. Bunlar dışındaki yönetim ve Disiplin organlarının üyelerini Disiplin kuruluna sevk yetkisi, üyesi olduğu kurula ve bir üst organa aittir.

Merkez Yürütme Kurulu veya Disiplin kurulları, sevkedilen üyenin Parti üyeliğini veya görevini kesin karar verilene kadar tedbir kararıyla askıya alabilir.

Disiplin kuruluna sevk edilen üye, Disiplin kurulu başkanlığının yazılı bildiriminden başlayarak on beş gün içinde sözlü ya da yazılı savunma yapar. Zorunlu hallerde Disiplin Kurulu on beş günlük ek süre verebilir. Savunmasını süresinde yapmayan üye, bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

Disiplin kurulları sevk edilen üye hakkında en geç üç ay içinde karar verirler. İl Disiplin Kurulu, gecikmeyi haklı kılan bir gerekçe göstermeksizin, üç ay içinde karar vermezse, sevk isteminde bulunan kurul, bir yazıyla Merkez Disiplin Kurulu’na başvurur. Bu durumda Merkez Disiplin Kurulu, ilgili il Disiplin kurulunu yazılı olarak uyarır ve karar için bir aylık ek süre tanır; yine karar verilmezse soruşturma dosyasını isteyerek esastan inceler ve karar verir.

Disiplin kurulları, üye tamsayısının çoğunluğuyla karar verir.

İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı, ilgili üye, il yönetim kurulu veya Disipline sevk isteminde bulunan kurul, Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez Disiplin Kurulu, kararı onar veya bozar ya da değiştirerek sonuçlandırır. Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı; ilgili üye, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Denetim Kurulu veya ilgili örgüt, yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Bu talep üzerine verilen karar kesindir. İtiraz süreleri bildirimden başlayarak 15 gündür.

İl ve TBMM Disiplin kurullarınca verilen çıkarma ve geçici çıkarma cezaları, Merkez Disiplin Kurulu’nun onayıyla kesinleşir. Karar onaylanmazsa, ilgili Disiplin kurulu konuyu yeniden inceler.

Kesinleşen üyelikten kesin çıkarma cezasını kaldırma yetkisi, Genel Kurultay’ındır.

Daha önce Parti’den çıkarılmış bir üyenin Parti’ye yeniden üye yazılması, Merkez Yürütme Kurulu’nun onayını gerektirir.

Disiplin kovuşturması ve yargılaması usulü, Disiplin kurullarının görev bölüşümü, toplanma ve çalışma yöntemleri ve öteki işlemler; Merkez Karar Kurulu’nun kabul ettiği Disiplin Yönetmeliği’nde düzenlenir.

Geçici Madde

Tüzüğün 27/4 ve 28/4. maddelerinde yapılan değişikliklerle belirlenen Yönetim Kurulu üye sayıları, toplanacak ilk olağan kurultaylarda uygulanır.