Ana Sayfa Haberler OKULLARDA ZORUNLU MESCİT UYGULAMASI KABUL EDİLEMEZ

OKULLARDA ZORUNLU MESCİT UYGULAMASI KABUL EDİLEMEZ

1598

  Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün partisinin İsanbul İl Merkezinde okullarda mescit ve abdesthanenin zorunlu kılınması ile ilgili yönetmeliğe dair Vatan Partisi’nin aldığı tavır ile ilgili bir açıklama yaptı.

Doğu Perinçek’in açıklaması şöyle:

YENİ YÖNETMELİK

“Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” yeni haliyle 24 Haziran 2017 günü Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik, ilk maddelerdeki hükümlere göre, “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon, uygulama oteli, öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile sosyal tesislerde” uygulanacak.

“Genel esaslar” ara başlığını taşıyan 5. Madde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarının açılabilmesi için gerekli koşulları düzenliyor.

HER KURUMA MESCİT VE ABDESTHANE

 1. madde Ç bendinde “Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit,mutfak/ yemekhane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması” zorunluluğu konuyor.

 

Yeni olan:

–     Abdesthane [Tuvaletlerden başka],

–     Doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit.

2013 yılında yapılan Düzenlemede, 99. Maddedeki “Hizmet Odaları” ara başlığı altında “Talep olması halinde ibadet ihtiyacını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir.” hükmü vardı.

Yapılan değişiklikle,  abdesthane ve mescit artık talebe bağlı değil ve kurum yönetimine karar yetkisi tanınmıyor. Mescit ve abdesthane, ana okulları dahil her derecedeki okul için zorunlu kılınıyor.

 

ANAYASANIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

Anayasanın 2. Maddesi, “Cumhuriyetin nitelikleri”ni belirtmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

Anayasanın 3. Maddesi ise, “Türkiye Devletinin “ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün” olduğunu saptamaktadır.

Bu maddeler, 4. Maddede belirtilen “Değiştirilemeyecek hükümler” kapsamındadır.

Anayasanın 10. Maddesi, herkesin “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğunu hükme bağlıyor.

Yine aynı maddeye göre,

“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

“Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

 

Anayasa’nın 24. Maddesinin 3. ve 5. fıkraları laikliğin esaslarını koymaktadır:

“Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

Anayasanın 42. Maddesinin 3. ve 8. fıkraları eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektedir.  

“Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

“Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.”

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLERİ EŞİTLİK VE LAİKLİK ÇİĞNENİYOR

Okullarda mescit ve abdesthanenin zorunlu kılınması yoluyla,

 1. Cumhuriyetin nitelikleri ayak altına alınıyor. Okullarda ayrımcılık, fesat ve fitne fitilleniyor.“Toplumun huzuru, millî dayanışma, insan hakları, Atatürk milliyetçiliği, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti” ilkeleri çiğnenmektedir. Mescit, bir inanç ve bir mezhebin ibadet ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiyemizde farklı inanç, din ve mezhepten insanlar yaşamaktadır. Okullarda ayrım yapılarak “toplumun huzuru, millî dayanışma, insan hakları, millî devlet, demokrasi ve laiklik’ esasları baltalanmaktadır. Öğrenciler arasına inanç ayrımcılığı fitnesi, namaza giden ve gitmeyen fesadı sokulmakta, millet içindeki dayanışma daha okul yıllarından başlayarak dinamitlenmektedir. Öğretim kurumlarında mescit zorunluluğu uygulanırsa, “Tek devlet, tek millet, tek bayrak” kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti, yobazların devletine dönüştürülür, devletin tekliği tahrip edilir, millet mezheplere ve inançlara bölünür, Türk bayrağının yerini dinsel ve mezhepsel bayraklar alır.
 2. “Türkiye Devletinin “ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” darbe indiriliyor. Bölünmez olan millet, inanç, din, mezhep ayrımına ve ibadete göre daha ana okulu çağlarından başlanarak bölünüyor.
 3. Eşitlik ortadan kaldırılıyor.İnsanların “felsefî inanç, din, mezhep nedenleriyle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğu ilkesi yerle bir ediliyor. Farklı felsefe, inanç ve mezheplerden öğrenciler kenara itiliyor, baskı altına alınıyor. Belli inanç ve mezheplerden öğrencilere “imtiyaz” tanınıyor.
 4. Öğrenciler “ibadete ve dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya” zorlanıyor. Dahası eğitim görenlerin “dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanacağı ve suçlanacağı” ortamlar yaratılıyor ve kışkırtılıyor.
 5. Laiklik ilkesi ayak altına alınıyor.“Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzeni din kurallarına dayandırılıyor. “Din, din duyguları ve dince kutsal sayılan şeyler”, siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla istismar ediliyor ve kötüye kullanılıyor.”
 6. Okullarda eğitim ve öğretim yapılır. İbadetin yeri evlerdir ve ibadethanelerdir.Cumhuriyetin eğitimin ve öğretimin birliği ilkesi ortadan kaldırılıyor. Çağdaş bilim ve eğitim esasları çiğneniyor. Anayasanın “Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür.” ilkesi hiçe sayılıyor ve eğitim kurumları ibadethanelere dönüştürülüyor. Okullarda mescit yanında cemevi, kilise, havra ve diğer din ve mezhepler için ibadethaneler de açılacak mıdır? Düşününüz ibadet vakti gelince dersin ortasında abdesthaneye ve mescite gidilmesi durumunda, hangi öğretim ve eğitim yapılabilecektir! Namaz vakitlerinde öğrenciler ve öğretmenler ve okul görevlileri abdesthaneye ve mescite inince, eğitim ve öğretim nasıl sürdürülecektir! Bu uygulama okullarımızda bölünmeler, ayrımlar, nifak ve gerginlikler çıkartmaktan başka hangi inanca ve hangi imana hizmet edecektir!

OKULLARDA MESCİT AÇARAK MİLLETİ VE ÜLKEYİ BÖLMEYE HİZMET EDERSİNİZ

Ana okullarından başlayarak her derecede öğretim kurumlarında    abdesthane ve mescit açılması, milleti ve ülkeyi bölmeye hizmet eder.

 1. Öğrencileri, gençliği, öğretmenleri, öğrenci ailelerini ve milleti dinle ve mezheple bölersiniz!
 2. Ülkeyi Batı Asya ülkelerinde görüldüğü gibi mezhep çatışmalarına itersiniz! ABD’nin Suriye ve Irak’ta yaptığı müdahale ve yıkımlara zemin hazırlarsınız.
 3. Kürdistan adı altında İkinci İsrail projesi gündemde iken, Türkiye’yi iç cephede zayıflatır, İsrail’in ve ABD emperyalizminin iç savaş planlarına hizmet edersiniz!
 4. Eğitim kurumlarında FETÖ ve benzeri yeni fesat yuvalarının örgütlenmesine zemin yaratırsınız!
 5. FETÖ benzeri dinci örgütlenmelerin darbelerini önleyecek Cumhuriyet gücü bırakmaz, ülkeyi yobaz darbelerinin kucağına atarsınız!

VATAN PARTİSİ OLARAK DERHAL YARGIYA BAŞVURUYORUZ

    Çıkartılan yönetmelik,

–     Anayasanın temel hükümlerini, Cumhuriyetin niteliklerini, eşitliği, laikliği ve eğitimle ilgili düzenlemeleri ayak altına almaktadır.

–     Kamu idaresinde, eğitim ve öğretimin herkese eşit uygulanmasını öngören ve eğitim kurumlarında yalnızca eğitim faaliyeti yürütülmesini emreden yasaları çiğnemektedir.

Bu nedenlerle Vatan Partisi, kurum olarak ve üyeleri aracılığıyla, yönetmelikteki değişikliğin iptali için Danıştay’a ve Anayasa Mahkemesine başvuracaktır.

 AKP İKTİDARININ SONU GELDİ 

VATAN PARTİSİ BİLİMSEL LAİK EĞİTİMİ   HAYATA GEÇİRECEK

Okullarda mescit ve abdesthane zorunluluğunu öngören millet ve        ülke düşmanı yönetmelik, AKP iktidarının artık Türkiye’yi     yönetemeyeceğini kanıtlayan son uygulamadır. AKP iktidarının sonu    gelmiştir.

Önümüzdeki seçimde Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışını       kazanamayacaktır ve AKP Mecliste çoğunluğu elde edemeyecektir.

Vatan Partisi, Türk milletini ve Türkiye’yi AKP’nin karanlık       yönetimine teslim etmeyecektir.

İlk seçimde kurulacak Millî Hükümet, Vatan Partisi’nin millî,     bilimsel, laik, halkçı eğitim programını uygulayacaktır.

oncugenclik.org.tr , 27.6.2017